Projekt

Muslimska kvinnors erfarenheter av rasism och deras arbete med konst och aktivism (2020-)

Detta projekt har ett tredelat syfte. Projektet syftar dels till att bredda kunskapen om muslimska kvinnors erfarenheter av antimuslimsk rasism. På vilket sätt påverkas kvinnors vardag samt hur hanteras erfarenheterna av diskriminering och exkludering? Det andra delsyftet fokuserar på muslimska kvinnors navigering och motståndsstrategier gentemot stereotypa diskurser kring muslimskhet inom svensk kontext. Här är jag intresserad av att dokumentera och analysera hur unga muslimska kvinnor kommit att använda sig av konst som ett sätt att skapa, förhandla och uttrycka sin subjektivitet. Dessa frågor studeras utifrån en etnografisk ansats med kvalitativa intervjuer, observationer av utställningar samt analys av skönlitteratur, teater och poesi. Det tredje delsyftet har en explorativ och dekolonial utgångspunkt och handlar om att genom workshops utforska skärningspunkter mellan forskningsmetodik och konstuttryck för att förstå hur stereotypa diskurser kring att vara muslim i dagens Sverige genom kreativa uttryck manifesteras och omformuleras. Den centrala frågan är på vilket sätt forskning och konst kan ha nytta av varandra i att förstå marginaliserade gruppers röster och erfarenheter.

Detta projekt är finansierat av Vetenskapsrådet sedan 2020.

Ett Barnperspektiv på Barns rättigheter i den svenska Asylprocessen (2020-)

Projektet granskar den svenska asylprocessen ur ett barnperspektiv för asylsökande från Afghanistan, Irak och Syrien som kom till Sverige under perioden 2015-17. Detta görs genom en undersökning av barnfamiljers egna berättelser, samt analys av Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas bedömning av deras ärenden. Vetenskaplig ledare för projektet är Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt på Linköpings universitet.

Tidigare projekt

Utvärderingsprojekt av Lås Upp- begränsande normer (2014-2015)

Detta var ett utvärderingsuppdrag beställt av Länsstyrelsen Stockholm av projektet Lås Upp- begränsande normer. Projektet utvecklades och genomfördes av Botkyrka kvinno- och tjejjour med syfte att introducera verktyg för att främja kritisk normpedagogik med fokus på genus, sexualitet och hedersvåld till lärare på högstadiet och gymnasieskolor i Stockholm. Utvärderingen av Lås Upp- begränsande normer är baserad på kvalitativa intervjuer med lärare som deltagit i projektets workshops. Utvärderingens resultat presenterades i rapporten ”utvärdering av projektet Lås Upp”. Utvärderingen genomfördes i samarbete med Sabine Gruber, docent i Socialt arbete på Linköpings universitet.

”That will be your home” Resettlement preparations for children and youth from the Horn of Africa. (2009-2014)

Mitt avhandlingsprojekt handlade om stereotypa föreställningar om svensk exeptionalism och flyktingskap inom Migrationsverkets förberedande introduktionsinsatser även kallat Sverigeprogrammet för kvotflyktingar. Projektet var baserat på etnografiskt fältarbete som genomfördes 2011 i flyktingläger i Kenya och Sudan. Fokus för studien låg på kommunikativa processer mellan myndighetspersonal och framför allt barn och ungdomar på flykt.

Avhandlingen finns att läsa här:
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A733786&dswid=7972

Projekt på Byrån mot Diskriminering om diskriminering och mångfaldsarbete inom vård och omsorg (2009)

Detta var ett utbildningsprojekt om likabehandling, mångfaldsarbete och diskriminering inom hälso- och sjukvårdssektorn i Östergötlands län. Syftet var att utforma och genomföra workshops samt en konferens riktad till anställda inom hälso- och sjukvården.

Mer om projektet går att läsa här:
https://www.diskriminering.se/projekt/islamofobi-inom-vard-och-aldreomsorg/